لغو سرویس و استرداد وجهقابل توجه متقاضیان استفاده از سرویس ارسال پیامک انبوه،
در صورتیکه حساب کاربری طی 24 ساعت پس از ثبت نام و پرداخت فعال نشود، میتوانید درخواست ابطال درخواست و استراداد وجه بنمائید. مبلغ پرداختی پس از کسر مبلغ 50000 ریال معادل پنج هزار تومان بابت کارمزد درگاه و احراز هویت قابل استرداد میباشد. در صورتیکه حساب کاربری فعال شده باشد، استرداد وجه امکانپذیر نخواهد بود.